Jaunumi

Izstrādāts Vidzemes kultūras tūrisma politikas ieviešanas plāns

Papildināts 12.12.2014 14:37
Izstrādāts Vidzemes kultūras tūrisma politikas ieviešanas plāns, Vidzemes Tūrisma asociācija

Vidzemes kultūras politikas ieviešanas plāns izstrādāts, īstenojot projektu CHARTS (“Culture and Heritage Added Value to Regional Policies for Tourism Sustainability”). Tas akcentē Vidzemes kultūras tūrisma vietu Latvijas tūrismā, īpaši kultūras tūrismā, un kultūras tūrisma vietu Vidzemes tūrismā, līdzās citiem tūrisma veidiem, iezīmē ilgtermiņa darbības virzienus un mērķus.

Plāns izstrādāts 2014. gadā, tā autori ir Vidzemes Augstskolas Sabiedrības zinātņu fakultātes docētāji:

Jānis Kalnačs, Dr.art., profesors;

Ilze Grīnfelde, Mg.sc.soc., lektore;

Andris Klepers, Dr.geogr., docents;

Juris Smaļinskis, Mg.biol., lektors. 

Par savdabīgākajām Vidzemes kultūras mantojuma vērtībām tūrisma kontekstā un salīdzinājumā ar citiem Latvijas un Baltijas reģioniem atzīstamas:

1) akmens un dzelzs laikmeta (latgaļu un lībiešu) arheoloģiskās liecības;
2) viduslaiku pilis un baznīcas;
3) Hanzas laika kultūras mantojums;
4) zviedru laika (17.gs.) kultūras mantojums;
5) hernhūtiešu jeb brāļu draudžu kustība (18.-19.gs);
6) tradicionālā zemnieku un amatnieku kultūra.

Balstoties uz šīm vērtībām, jāizstrādā konkurētspējīgi kultūras tūrisma produkti, kas veicinātu Vidzemi kā kultūras tūrisma galamērķi, tādējādi saglabājot kultūras mantojumu. Plāna tiešākais adresāts un īstenotājs – Vidzemes Tūrisma asociācija sadarbībā ar Latvijas tūrisma attīstības aģentūru, Vidzemes pašvaldībām, tūrisma uzņēmējiem, kultūras pieminekļu īpašniekiem un pārvaldītājiem.

Plāna rīcību daļa izstrādāta, ņemot vērā gan Eiropas Savienības tūrisma un kultūras politiku, gan Latvijas tūrisma un kultūras stratēģiskos dokumentus un aktuālos pētījumus. Tā izmantojama ne tikai plānošanas reģionu stratēģiskajiem dokumentiem, bet arī valsts institūcijām (galvenokārt Kultūras ministrijai), kā arī citu Latvijas kultūrvēsturisko novadu tūrisma asociācijām un tūrismā iesaistītajām pusēm.

Vidzemes kultūras tūrisma ieviešanas plāns, kas ietver rīcības ilgtspējīga kultūras tūrisma attīstībai izstrādāts kā stratē iskas vadlīnijas, izvirzot mūsdienīgus risinājumus, pārņemot projekta partneru labās prakses pieredzi un apvienojot tradīcijas un inovācijas. Tas ietver kultūras tūrisma attīstības tendenču, kultūras tūrisma lomas Latvijas plānošanas dokumentos analīzi, pētījumu par Latvijas kultūras tūrismu un ilgtspējīgu attīstību Vidzemē rezultātus, Vidzemes etnogrāfiskās un kultūrvēsturiskās telpas analīzi (pirmoreiz Latvijā veikta visaptveroša valsts aizsargājamo materiālo kultūras pieminekļu analīze no tūrisma viedokļa).

Tajā ietvertie ieteikumi darbībai, atbilst CHARTS projektā noteiktajiem darbības virzieniem:

  • kultūras mantojuma pieejamība;
  • kvalitātes kritēriji;
  • kultūras maršruti;
  • dzelzceļu mantojums;
  • vietējie produkti un gastronomija;
  • tradicionālās prasmes un arodi,

kas papildināti ar plāna autoru izvirzītājiem:

  • neizmantotie un daļēji izmantotie resursi un produkti;
  • interpretācija;
  • pašvaldību darbība un sadarbība;
  • tūrisma mārketings un Vidzemes zīmolvedība.

Plānā integrēti gan svarīgāko problēmu risinājumi, gan kā kultūras tūrisma resursu dažādības un sabiedriskā pieejamības kartēšana Vidzemes veidošanai par ilgstspējīgu un konkurētspējīgu kultūras tūrisma galamērķi, ņemot vērā pieprasījuma un piedāvājuma mijiedarbību, identificējot tūrisma vietas ar augstāku eksportspēju, tūrisma attīstības un nākotnes potenciālu. Citas risinājumu grupas veltītas nepieciešamībai ievērot līdzsvaru starp kultūras mantojuma saglabāšanu un izmantošanu tūrismā, pašvaldību sadarbībai, kas balstīta līdzīgā izpratnē, pašvaldību ieguldījumam sabiedrības izglītošanā par vietējām vērtībām, kvalitatīvas interpretācijas nozīmībai, sistēmiskai pieejai informācijas izplatīšanai.

Plānu papildina pārskats par fondiem un programmām, kurās iespējams pretendēt uz finansējumu Vidzemes kultūras tūrisma politikas ieviešanas plāna īstenošanai – ES programmas, pārrobežu sadarbības programmas, Latvijā pieejamie fondi kohēzijas politikas īstenošanai, kā arī iespējamo mecenātu finansējumu.

Vidzemes kultūras tūrisma ieviešanas plānu variet lejuplādēt šeit!


 

Projekts CHARTS tapis ar Eiropas Savienības programmas INTERREG IVC atbalstu un tiek īstenots ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējumu. Projekta ilgums 01.01.2012. – 31.12.2014. Publikācijas saturs atspoguļo autora uzskatus un Vadošā Iestāde nav atbildīga par publicēto informāciju.

Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu