Jaunumi

Atskats no CHARTS semināra Kiprā

Papildināts 04.11.2013 15:41

No 24. līdz 26.oktobrim, Pafosā, Kiprā notika starptautiskais darba seminārs ar mācību vizītēm par mārketingu tūrisma galamērķos un starptautiskā konference „Kultūras tūrisma pieredze ekonomikā”, kuru organizēja Eiropas Kultūras Tūrisma Tīkls (ECTN) sadarbībā ar Pafosas reģiona Tūrisma padomi.

Seminārā un konferencē piedalījās Vidzeme Tūrisma asociācija kopā ar Ērgļu novada pašvaldības vadītāju Guntaru Velci, Vecpiebalgas pašvaldības vadītāju Ellu Frīdvaldi-Andersoni un Raunas pašvaldības izpilddirektori Lindu Zūdiņu.

Seminārā dalībnieki apmainījās ar savu pieredzi par inovatīvām mārketinga stratēģijām, galamērķu zīmola sinerģiju ar kultūru un kultūras mantojumu, pamatojoties uz vietējo neatkārtojamību un reģionālo identitāti, kā arī biznesa iespējām galamērķos.

Projekta koordinators Manos Vougioukas iepazīstināja dalībniekus ar projektu, tā mērķiem, notikušajiem pasākumiem un to rezultātiem un plānotajām aktivitātēm.

Neapoles universitātes profesors Andreas Masouras iepazīstināja ar kultūras tūrisma un biznesa iespējām galamērķos. (Prezentācija pdf formātā šeit!)

Grieķijas Nacionālā Tūrisma organizācijas pārstāvis demonstrēja Grieķijas pieredzi, kā organizēt Grieķijas, kā galamērķa  zīmolu, caur kultūru un mantojumu, lai atvērtu jaunas tirgus iespējas. 

Pafosas reģiona Tūrisma pārvaldes (PRTP) direktors Nasos Hadjigeorgiou prezentēja PRTP stratēģiju reģionā, lai kļūtu par kvalitātes tūrisma galamērķi, kur tūristi var gūt pieredzi, ievērojot reģiona dabisko vidi un kultūras mantojumu, veicinot ilgtspējīga tūrisma attīstību. (Prezentācija pdf formātā šeit!)

Tesalijas universitātes profesors Nikolas Vogiazidis (Grieķija) prezentēja INTERREG IIIC projektu CultMark un tā rezultātus. Viņš uzsvēra, ka  kultūras mantojums ir svarīgs faktors, lai radītu vietējo identitāti, kurā pastāv elementi, un kuri darbojās kā zīmola ierīces, kas būtu jāizmanto galamērķos. Pilota projektu īstenošana un turpināšana katram partnerim palīdz uzlabot galamērķa tēlu un reģiona pievilcību. Vietējās identitātes veicināšana un kultūras mantojums starpreģionu sadarbības līmenī  dod iespēju mazāk pazīstamākajām pašvaldībām un reģioniem īstenot pilota projektus, kas pretējā gadījumā nebūtu iespējams. 

Visa semināra laikā notika diskusijas starp projekta partneriem un noslēdzās ar mācību vizītēm UNESCO Kultūras mantojuma sarakstā iekļautajiem objektiem Pafosā.

Nākamajā dienā notika starptautiskā konference „Kultūras tūrisma pieredze ekonomikā”, kura tika veltīta, lai atbalstītu Eiropas Komisijas rīkoto sabiedrisko apspriešanu un sniegtu tai konsultācijas, apkopojot ieinteresēto pušu viedokļus par to, kā labāk definēt „pieredzi ekonomikā”, kā spēcīgu mijiedarbību starp kultūras, atpūtas, sporta, tūrisma, eko nozarēm un dažādām izklaides formām, lai veicinātu uzņēmējdarbību un ekonomisko izaugsmi caur kultūras un jaunrades nozarēm un jaunām darbavietām.

Starp konferences dalībnieku sveicējiem bija Ērgļu pašvaldības vadītājs Guntars Velcis, kurš uzsvēra, ka pašu pieredze, kompetence un gatavība dalīties savā pieredzē un idejās ir pamats, lai definētu, kas ir „pieredzes ekonomika” kultūras tūrismā no ieinteresēto pušu viedokļa, kā veicināt uzņēmējdarbību un ekonomisko izaugsmi pilsētā, novados, reģionos un valstīs, lai saglabātu Eiropu kā tūrisma galamērķi Nr.1 pasaulē.

Īpaši uzaicinātie viesi - eksperti sniedza savu skatījumu par kultūras tūrismu ekonomikā.

Eiropas Savienības kultūras un izglītības Komisāres A. Vassiliou uzruna CHARTS konferences dalībniekiem 

ECTN koordinatore C.Boersma sniedz ieskatu par ECTN pieredzi un Gerhards van Keken  sniedza savu viedokli par jauniem redzeslokiem kultūras tūrisma pieredzes ekonomikā. (Prezentācija pdf formātā šeit!)

Doktora kandidāte Margarida Azevedo demonstrēja kultūras pieredzes sociālo ietekmi. (Prezentācija pdf formātā šeit!)

Doktora kandidāts Pavlos Arvanitis no Egejas universitātes demonstrēja kultūras tūrisma sinerģijas ar pieredzes ekonomiku, ņemot vērā Eiropas Savienības stratēģiju 2020. (Prezentācija pdf formātā šeit!)

Nina Sekunda, Vastra Gotalandes reģiona pilnvarotā pārstāve un atbildīgā par filmām, demonstrēja sadarbību starp filmu un tūrismu, kas padara efektīvāku galamērķa tēlu un palīdz uzlabot ekonomisko izaugsmi reģionā. (Prezentācija pdf formātā šeit!)

Ieva Treija, projekta CLEAR pārstāve demonstrēja, kā izmantojot Eiropas apbalvojumus (Eiropas Mantojuma zīme un Eiropas Kultūras maršruts) vietai tiek radīta pievienotā vērtība kultūrai vietējā un Eiropas līmenī, izmantojot sociālos medijus, kas rada interesi apmeklētāju vidū, tādejādi veicinot vietas atpazīstamību, ekonomisko izaugsmi un jaunas darba vietu rašanos. (Prezentācija pdf formātā šeit!)

M.Vougioukas prezentēja transnacionālo sadarbību kultūras tūrisma attīstībā un veicināšanā – INTERREG IIIB projekta CHIRON mantojumu un izredzes dot ieguldījumu  pieredzes ekonomikai. (Prezentācija pdf formātā šeit!)

Konference turpinājās ar trīs Eiropas Kultūras galvaspilsētu pieredzes apmaiņu: Sibiu 2007Pafos 2017 un kandidātpilsētu Burgas 2019. Pēc Palmer datiem, pilsētas, kuras ieguvušas titulu „Eiropas kultūras galvaspilsēta”, par katru investēto eiro vidēji no 7 – 10 eiro tiek atgriesti atpakaļ, par 12% vidēji pieaug nakšņošanu skaits, par 2,6% palielinās nodarbinātības iespējas, par 30% pieaug ļoti izglītotu apmeklētāju skaits kopā ar pilsētas intensīvu starptautiskas atpazīstamības veicināšanu. (Prezentācija pdf formātā šeit!)

Visas konferences laikā starp darba sesijām notika diskusijas, un noslēdzās ar intensīvām saunām par kultūras tūrisma lomu pieredzes ekonomikā un fondu iespējām nākamajā Eiropas Savienības programmu periodā 2014 – 2020.


Informāciju sagatavoja:
Ieva Treija
Sabiedrisko attiecību speciāliste
INTERREG IVC projekts CHARTS
e-pasts: [email protected]

Projekts tapis ar Eiropas Savienības programmas INTERREG IVC atbalstu un tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu. Projekta ilgums 01.01.2012. – 30.06.2014. Publikācijas saturs atspoguļo autora uzskatus un Vadošā Iestāde nav atbildīga par publicēto informāciju.

Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu