Valde un Statūti

VIDZEMES TŪRISMA ASOCIĀCIJAS STATŪTI un valde

Papildināts 02.03.2021 07:11
VIDZEMES TŪRISMA ASOCIĀCIJAS STATŪTI un valde, Vidzemes Tūrisma asociācija

Vidzemes Tūrisma asociācija dibināta 1997.gadā (reģistrācija sabiedrisko organizāciju reģistrā 1997.gada 19.novembrī).

Reģistrēta biedrību un nodibinājumu reģistrā Rīgā, 2004.gada 14.jūlijā.

VTA statūti pēdējo reizi mainīti un apstiprināti Uzņēmumu Reģistrā 2020.gada 25.februārī, Stāmerienā.

 

 

 

 

 

Vidzemes Tūrisma asociācijas Valde 2020. gadā

1 Eva Koljera

Amatas novads

2 Guna Ķibere Rūjienas novads
3 Ilgvars  Ābols Vidzemes Augstskola
4 Ieva Tumana Salaspils novads
5 Guntars Velcis Ērgļu novads
6 Jānis Zilvers Siguldas novads
7 Normunds Līcis Saulkrastu novads
8 Inga Lapse Gulbenes novads
9 Evija Zurģe Raunas novads
10 Ilze Millere Limbažu novads
11 Daiga Mieriņa Carnikavas novads
12 Raitis Sijāts VTA Valdes priekšsēdētājs
13 Evija Nagle Kocēnu novads
14 Iveta  Veļķere Alūksnes novads
15 Gunta Zaķīte Turaidas Muzejrezervāts

 

VTA STATŪTI


1.nodaļa. Biedrības nosaukums.

1.1. Biedrības nosaukums ir „Vidzemes tūrisma asociācija” (turpmāk tekstā - Biedrība).

2.nodaļa. Biedrības mērķis.

2.1. Biedrības mērķis ir:

2.1.1. Veicināt tūrisma attīstībai labvēlīgu vidi un sekmēt ilgspējīgas tūrisma

nozares attīstību Vidzemē;

2.1.2. Identificēt, attīstīt un veidot tūrisma produktus un tūrisma infrastruktūru;

2.1.3. Veicināt tūrisma izglītības, papildizglītības un pētniecības attīstību Vidzemē;

2.1.4. Veikt Vidzemes tūrisma mārketinga aktivitātes vietējā un starptautiskajā tirgū;

2.1.5. Pārstāvēt biedru intereses valsts, pašvaldību iestādēs un nevalstiskajās organizācijās, kā arī ārvalstu institūcijās;

2.1.6. Sekmēt ar tūrismu saistītās uzņēmējdarbības aktivizēšanos Vidzemē;

2.1.7. Sekmēt ar tūrismu saistīto uzņēmumu sadarbību,

2.1.8. Sekmēt jaunu darba vietu rašanos;

2.1.9. Panākt investīciju piesaistīšanu tūrisma nozares attīstībai Vidzemē;

2.1.10. Izglītot ar tūrismu saistīto uzņēmumu un organizāciju vadītājus un darbiniekus;

2.1.11. Sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, tūrisma firmām u.c. organizācijām;

2.1.12. Piedalīties tūrisma nozares standartu, klasifikācijas un sertifikācijas ieviešanu un izstrādāšanas procesos;

2.1.13. Sekmēt tūrisma informācijas apmaiņu, apkopošanu, izplatīšanu un vienotas tūrisma informācijas datu bāzes veidošanu.

2.2. Biedrība savu mērķu sasniegšanai var:

2.2.1. attīstīt sadarbību Biedrības biedru starpā, veidojot kopīgus projektus;

2.2.2. piesaistīt līdzekļus no investoriem un citiem līdzekļu avotiem projektu realizācijai;

2.2.3. konsultēt tūrisma finansu, ekonomikas, juridiskajos un informācijas jautājumos;

2.2.4. kontrolēt piesaistīto līdzekļu izlietojumu paredzētajiem mērķiem;

2.2.5. izveidot Vidzemes tūrisma attīstības fondu;

2.2.6. sadarboties ar Latvijas un ārvalstu līdzīgām organizācijām.

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kura atbalsta vai veic darbību tūrisma jomā, iesniedzot Biedrības valdei noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu , ja:

4.5.1. biedrs vairāk kā 12 mēnešus nav nomaksājis biedru naudu;

4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5.nodaļa .Biedru tiesības un pienākumi.

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties biedrības pārvaldē;

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.1.3. piedalīties visos Biedrības rīkotajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli:

5.1.4. ierosināt kopsapulces sasaukšanu;

5.1.5. izmantot Biedrības rīcībā esošos zinātniskos un informatīvos materiālus,

5.1.6. piedalīties Biedrības valdes sēdēs un iepazīties ar tās lēmumiem,

5.1.7. izstāties no Biedrības.

5.2. Biedrības biedra pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus,

5.2.2. regulāri maksāt biedru naudu;

5.2.3. ar savu aktīvo līdzdarbību atbalstīt Biedrības darbības mērķu un uzdevumu realizēšanu,

5.2.4. aizstāvēt un atbalstīt Biedrības intereses;

5.2.5. informēt Biedrību par izmaiņām savā darbībā tūrisma jomā.

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

5.4. Biedrības biedrs ir balsstiesīgs, ja tas ir samaksājis biedra naudu.

6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;

6.2.Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

7.nodaļa . Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Biedrības sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedru sapulcē pārstāv juridisko personu vadītāji vai to rakstiski pilnvarotie pārstāvji un fiziskās personas.

7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā.

7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms sapulces nosūtot biedriem rakstisku uzaicinājumu.

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga biedru kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmumu par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

8.nodaļa. Izpildinstitūcija.

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no piecpadsmit (15) valdes locekļiem, kurus ievēl biedru sapulce uz diviem gadiem.

8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.

8.3. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.

8.4. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

8.5. Valdes loceklis par savu pienākumu veikšanu var saņemt atlīdzību.

9.nodaļa.Revidents.

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.

9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

9.3. Revidents:

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju:

9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu pēc revidenta atzinuma saņemšanas.

10.nodaļa. Biedru nauda.

10.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā. Biedru naudas apmērus un iekasēšanas kārtību nosaka Biedrības valde un tā nedrīkst mainīties viena kalendārā gada laikā.

Kopsapulces pilnvarotie pārstāvji

 

Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu