Par VTA

Kas ir VTA?

17.07.2012 21:40
Kas ir VTA?, Vidzemes Tūrisma asociācija

Vidzemes tūrisma asociācija (VTA) ir biedrība, kas dibināta 1997.gadā pēc Vācijas modeļa, proti, pārņemot Vācijas pieredzi reģionālā tūrisma attīstībai.

 

 

 

Veidojot biedrību, tās galvenais mērķis:

 • Apvienot vienā organizācijā personas, kas darbojas tūrisma nozarē, lai kopīgiem spēkiem veidotu tūrismam labvēlīgu vidi, pārstāvētu Vidzemes reģiona tūrisma intereses valstiskā līmenī un piesaistītu dažādu ārvalstu fondu un projektu finansējumu
 • 1997.gadā VTA dibināšanas iniciatīvu izteica Vidzemes Augstskola ar vairākiem uzņēmējiem un apkārtnes pašvaldībām – Smilteni un Rūjienu. Sākotnēji VTA tika dēvēta par Sabiedrisko organizāciju „Vidzemes tūrisma apvienība”, taču vēlāk pārsaukta par asociāciju, turpinot pildīt sabiedriskās organizācijas funkcijas. Pirmos gadus VTA darbojās Valmieras pilsēta, taču kopš 2002.gada februāra līdz par šodienai VTA birojs atrodas Cēsīs
 • Tūrisma un viesmīlības skaidrojošā vārdnīca tūrisma asociāciju definē kā „Sabiedrisku, profesionālu organizāciju vai personu apvienību, kuras mērķis ir tūrisma attīstības veicināšana, tūrisma nozares sektora interešu aizstāvība vai citu ar tūrismu saistītu jautājumu risināšana”. Kā piemēri tiek nosaukta Latvijas Tūrisma Aģentu un Operatoru Asociācija (ALTA), Latvijas viesnīcu un restorānu asociācija (LVRA), un arī Vidzemes tūrisma asociācija (VTA).
 • VTA fiziskā atrašanās vieta ir Cēsīs, Pils laukumā 1 jeb tautā pazīstamā „Kučieru namiņa” otrajā stāvā, kur tiek īrēta neliela ofisa telpa biroja funkciju nodrošināšanai. Asociācijas darbinieki gan bieži atrodas ārpus biroja telpām, piedaloties izstādēs, gadatirgos, dažādās sapulcēs un sēdēs, kā arī semināros vai veic citas darbības projektu ietvaros.

Līdz šim galvenās darbības jomas, kurās VTA ir darbojusies un plāno to darīt arī turpmāk:

 • ir saistītas ar Vidzemes tūrisma produkta mārketingu Latvijā un ārvalstīs, kā arī ar  Vidzemes tūrisma produktu identificēšanu, izveidi un attīstību. Asociācijas dibinātāji un biedri galvenokārt ir uzņēmēji – dažādu naktsmītņu, ēdināšanas iestāžu, transporta firmu un aģentūru pārstāvji, Vidzemes reģiona pašvaldības, kā arī izglītības iestādes un citi ar tūrisma nozari un infrastruktūru saistīti uzņēmumi un organizācijas. Zīmīgs fakts, ka Vidzemes Augstskola ir viens no biedrības dibinātājiem. Stratēģijas izstrādes laikā Vidzemes reģions teritoriāli bija sadalīts 9 rajonos – Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Limbažu, Madonas, Ogres, Rīgas, Valkas un Valmieras padomes bija galvenie VTA finansētāji. 2007.gada jūnijā tika fiksēts, ka asociācijā darbojās 130 biedri.
 • Noslēdzoties 2011.gadam, kā arī pēc administratīvi teritoriālās reformas, asociācijas biedri ir:
  22 Vidzemes reģiona pašvaldības - Alojas novada dome, Amatas novada dome, Apes pilsētas dome, Beverīnas novada dome, Burtnieku novada pašvaldība, Carnikavas novada dome, Cesvaines novada dome, Ērgļu novada pašvaldība, Gulbenes novada dome, Ķekavas novada kultūras aģentūra, Līgatnes novada pašvaldība, Madonas novada pašvaldība, Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra, Raunas novada dome, Rūjienas novada pašvaldība, Salacgrīvas novada dome, Saulkrastu pilsētas dome, Siguldas novada dome, Smiltenes novada dome, Strenču novada dome, Valkas pilsētas dome, Vecpiebalgas novada pašvaldība. Uzsākot 2012.gadu, VTA pievienojās 23 Vidzemes reģiona pašvaldība – Alūksnes novads dome. VTA sadarbojās ar Valmieras pilsētas pašvaldību, Cēsu kultūras un tūrisma centru un Limbažu novada pašvaldību. Asociācijas biedri un sadarbības partneri ir tādas izglītības iestādes, kā Barkavas arodvidusskola, Latvijas Futbola Federācijas mācību un treniņu bāze Staicelē, Ogres Valsts tehnikums, Smiltenes Valsts tehnikums, Valsts Priekuļu un lauksaimniecības tehnikums, kā arī Vidzemes Augstskola. Asociācija pārstāv un koordinē arī aptuveni 70 uzņēmējus visā Vidzemē. Šobrīd biedrības budžetu veido biedru naudas un dažādu projektu līdzfinansējums, kas palīdz sasniegt asociācijas noteiktos darbības mērķus.
   
  Vidzemes tūrisma asociācija, ņemot vērā darbinieku skaitu, ir maza organizāciju, jo tajā strādā tikai divi algoti darbinieki – valdes priekšsēdētājs un biroja vadītāja. Kā ārpakalpojumi tiek iepirkti grāmatvedības pakalpojumi un portāla Vidzeme.com uzturēšanas, tulkošanas un pilnveidošanas pakalpojumi. VTA darbības funkcijas un kārtības noteikumus regulē statūti, kas ir arī viens no biedrības dibināšanas dokumentiem. Statūtu pēdējā redakcija notika 2010.gada 23.novembrī, izmaiņas reģistrētas biedrību un nodibinājumu reģistrā Valmierā, 2011. gada 11 . februārī.
VTA augstākā lēmējinstitūcija ir:
 
 • biedru kopsapulce, kura uz diviem gadiem ievēl biedrības valdi 15 cilvēku sastāvā, kā arī valdes priekšsēdētāju. VTA biedri veido organizācijas struktūras kodolu – gan valdi, gan arī mārketinga padomi, kas piedalās visu svarīgāko biedrības lēmumu pieņemšanas procesā. Biedrībā „Vidzemes tūrisma asociācija” var iestāties jebkura rīcībspējīga juridiska vai fiziska persona, vai personālsabiedrība, kura atbalsta un veic darbību tūrisma jomā. Lēmumu par biedra uzņemšanu biedrībā pieņem valde. Biedri katru gadu maksā noteiktu biedra naudu, pretī saņemot dažādus pakalpojumus (Vidzemes tūrisma asociācijas statūti 2010). Tāpat kā visās organizācijās, arī VTA daļa biedru ir ļoti aktīvi un nāk klajā ar savām idejām, kamēr citi ir vairāk pasīvi vai atrodas novērotāju lomā. 

  VTA mērķi, misija un vīzija

 
Galvenais mērķis:
 
VTA apvienot vienā organizācijā personas, kas darbojas tūrisma nozarē, lai kopīgiem spēkiem veidotu tūrismam labvēlīgu vidi, pārstāvētu Vidzemes reģiona tūrisma intereses valstiskā līmenī un piesaistītu dažādu ārvalstu fondu un projektu finansējumu.
 
Pakārtotie apakšmērķi: veicināt tūrisma attīstībai labvēlīgu vidi un sekmēt ilgtspējīgas tūrisma nozares attīstību Vidzemē; identificēt, attīstīt un veidot tūrisma produktus un tūrisma infrastruktūru; veicināt tūrisma izglītības, papildizglītības un pētniecības attīstību Vidzemē; veikt Vidzemes tūrisma mārketinga aktivitātes vietējā un starptautiskajā tirgū; pārstāvēt biedru intereses valsts, pašvaldību iestādēs un nevalstiskajās organizācijās, kā arī ārvalstu institūcijās; sekmēt ar tūrismu saistītās uzņēmējdarbības aktivizēšanos Vidzemē; sekmēt ar tūrismu saistīto uzņēmumu sadarbību, sekmēt jaunu darba vietu rašanos; panākt investīciju piesaistīšanu tūrisma nozares attīstībai Vidzemē; izglītot ar tūrismu saistīto uzņēmumu un organizāciju vadītājus un darbiniekus; sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, tūrisma firmām u.c. organizācijām; piedalīties tūrisma nozares standartu, klasifikācijas un sertifikācijas ieviešanu un izstrādāšanas procesos; sekmēt tūrisma informācijas apmaiņu, apkopošanu, izplatīšanu un vienotas tūrisma informācijas datu bāzes veidošanu”
 
Biedrība savu mērķu sasniegšanai var: attīstīt sadarbību Biedrības biedru starpā, veidojot kopīgus projektus; piesaistīt līdzekļus no investoriem un citiem līdzekļu avotiem projektu realizācijai; konsultēt tūrisma finansu, ekonomikas, juridiskajos un informācijas jautājumos; kontrolēt piesaistīto līdzekļu izlietojumu paredzētajiem mērķiem; izveidot Vidzemes tūrisma attīstības fondu; sadarboties ar Latvijas un ārvalstu līdzīgām organizācijām;
 
Misija
 
Vidzemes tūrisma asociācijas misija ir apvienot vienā spēcīgā un reģionā vadošā organizācijā pašvaldību, izglītības iestāžu un ar tūrisma infrastruktūru saistītu uzņēmumu pārstāvjus, kas darbojas Vidzemes tūrisma nozarē, lai kopīgiem spēkiem veidotu tūrismam labvēlīgu vidi, veicinātu mārketinga aktivitātes un piesaistītu tūrisma attīstībai dažādu ārvalstu fondu un projektu līdzekļus, tādējādi sekmējot Vidzemes reģiona ilgtspējīgu attīstību.
 
Vīzija
 
Vidzemes tūrisma asociācija – vadošais un spēcīgākais tūrisma aktivitāšu un pakalpojumu sniedzēju koordinators un procesu virzītājs Vidzemē
Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu