Jaunumi

Tapis pētījums par sociālā tūrisma attīstības iespējām Latvijā

Papildināts 14.01.2015 09:36
Tapis pētījums par sociālā tūrisma attīstības iespējām Latvijā, Vidzemes Tūrisma asociācija

Biedrība „Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācija LATTŪRINFO” projekta „Sociālā tūrisma attīstība un idejas ieviešana Latvijā. Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācijas LATTŪRINFO un Vidzemes tūrisma asociācija kapacitātes stiprināšana”, kuru finansiāli atbalsta Eiropas Savienības Sociālās integrācijas fonds, ietvaros veicis pētījumu par tūrisma informācijas sniedzējiem Latvijā un sociālā tūrisma ideju ieviešanas iespējām. 

Pētījuma pirmajā nodaļā analizēta Tūrisma informācijas sniedzēju būtība Latvijā, noskaidrojot, kas tas ir tūrisma informācijas sniedzējs un kas regulē to darbību, kādas ir to funkcijas pēc teorijas un praksē. Pētot tūrisma informācijas sniedzējus noskaidrojās, ka 2014.gada vidū Latvijā kopumā ir 126 dažādi tūrisma informācijas sniedzēji 90 pašvaldībās. 18 pašvaldībās ar tūrisma informācijas apkopošanu un sniegšanu vismaz savā pašvaldības mājas lapā nodarbojas to administrācija vai kāds speciālists un tiem nav izveidoti atsevišķas struktūrvienības vai iestādes, kas ar to nodarbotos, vai arī tās apkalpo kādas kaimiņu pašvaldības tūrisma informācijas sniedzējs. Tikai 4 (bet tomēr) pašvaldībās (to mājas lapās) nav atrodama nekāda informācija par tūrisma un atpūtas iespējām.

Aptuvni puse jeb 64 tūrisma informācijas sniedzēji Latvijā ir klasificējami kā tūrisma informācijas centri, bet 45 – kā tūrisma informācijas punkti. 90% jeb 110 tūrisma informācijas sniedzēju ir pašvaldību veidoti un finansēti, savukārt privāti finansēti tiek 11. Tikai 6 tūrisma informācijas sniedzēju uzturēšanā piedalās valsts (tie ir dabas teritoriju apmeklētāju centri).

Lielākā daļa tūrisma informācijas sniedzēju nodarbojas ne tikai ar primāro, standartā noteikto funkciju – informācijas vākšanu, apkopošanu, sistematizēšanu un sniegšanu, bet arī ar teritorijas mārketinga organizēšanu un norošināšanu, vietējās teritorijas tūrisma attīstības un uzņēmējdarbības atbalsta jautājumu risināšanu u.c. uzdevumiem. Galvenie maksas pakalpojumi, ko tie sniedz saviem apmeklētājiem, ir suvenīru un tūrisma materiālu pārdošana, biroja pakalpojumu sniegšana un dažādi starpniecības pakalpojumi.

Pētījumā otrajā nodaļā nedaudz apskatītas Latvijas tūrisma informācijas sniedzēju darbības problēmas saistībā ar pastāvošo likumdošanu. Galvenokārt ir veikta informācijas apkopošana par dažādu auditoru izteiktajiem aizrādījumiem saistībā ar informācijas sniedzēju sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī ar Valsts valodas likuma ievērošanu. Apkopotā informācija iesniegta projekta ietvaros nolīgtajam juristam, kura uzdevums tos izanalizēt no juridiskā viedokļa un sniegt komentārus fiksēto trūkumu novēršanai un priekšlikumus normatīvo aktu izmaiņām.

Ar pētījumu pdf formātā iespējams iepazīties šeit!


Projekta mērķis – attīstīt un ieviest sociālā tūrisma ideju Latvijā, paaugstinot LATTŪRINFO un Vidzemes tūrisma asociācijas administratīvo kapacitāti, panākt aktīvu un kvalitatīvu līdzdalību un pārstāvniecību tūrisma politikas plānošanas, lēmumu pieņemšanas un ieviešanas procesā nacionālā un Eiropas Savienības līmenī, pilnveidot publiskā pakalpojuma sniegšanas kapacitāti un kvalitāti, ieviešot 21.gadsimta sociālā tūrisma filozofiju „tūrisms visiem”.

Kopējais projekta budžets ir 35485,16 EUR, no kuriem 92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Projekta īstenošanas laiks 8 mēneši - no 2014.gada 1.marta līdz 2014.gada 31.decembrim

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība Vidzemes Tūrisma asociācija

Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu